top of page

Publications

Peer-reviewed Publications

64. Tsung-Lin Hsieh, Chun-Ting Tsai and Meng-Chang Lin*, “An Acetamidine-based Chloroaluminate Polyamide Gel Electrolyte Assists Durable Rechargeable Aluminum/graphite cells”,

Journal of Energy Storage Volume 92, 1 July 2024, 112022 (IF:9.4 (JCR2022); ENERGY & FUELS:19/119; Q1)

Graphical abstract1.jpg

63. Yi-Hao Wu, Wei-Jen Lin, Tsung-Hao Tsai and Meng-Chang Lin*, “Unveiling the Reaction Mechanism of Aluminum and Its Alloy Anode in Aqueous Aluminum Cells”,

ACS Applied Energy Materials 2024 7 (9), 3957-3967 (IF:6.4 (JCR2022); MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY:86/344; Q1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Li-Peng Huang, Sheng-Fa Yeh, Ya-Ping Liu, Wei-Chun Lin, Meng-Chang Lin, I-Yu Tsao, Ching-Yu Chiang , An-Ya Lo, Wei-Hsuan Hung, "Reversible high entropy oxide anode: Interfacial electrocatalysis for enhanced capacity and stability of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 lithium-ion batteries",

Journal of Power Sources  Volume 606, 30 June 2024, 234289. (IF:9.2 (JCR2022); MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY:59/344; Q1)

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Kuan-Yu LinTsung-Lin HsiehYi-Hao Wu and Meng-Chang Lin*, "Sustainable Recycling of Spent Ionic Liquid Dual‐Ion Batteries", 

Energy Technology  11(1) (2023) 2200938. (IF:3.8 (JCR2022); ENERGY & FUELS:74/119; Q3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.  Xiaoru Meng, Jingrui Huang, Guangzhao Zhu, Yan Xu, Shoupu Zhu, Qi Li, Ming Chen and Meng-Chang Lin, “Fe2O3 nanoparticles anchored on thermally oxidized graphene for boosting lithium storage properties”,

Journal of Solid State Chemistry 315 (2022) 123467. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Guoqiang LiXiaojie XuDr. Huan LiuXin Yang and Meng-Chang Lin, “Enhanced Electrocatalytic Performance of IrOx by Employing F-Doped TiO2 as Support towards Acidic Oxygen Evolution Reaction”,

ChemCatChem 14(22) (2022) e202201039. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Guoqiang Li, Hongrui Jia, Huan Liu, Xin Yang and Meng-Chang Lin, “Nanostructured IrOx supported on N-doped TiO2 as an efficient electrocatalyst towards acidic oxygen evolution reaction”,

RSC Advances 12 (2022) 28929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Xiaoru Meng, Jingrui Huang, Guangzhao Zhu, Yan Xu, Shoupu Zhu, Qi Li, Ming Chen and Meng-Chang Lin*, “Fe2O3 nanoparticles anchored on thermally oxidized MWCNTs as anode material for lithium-ion battery”,

Nanotechnology 34 (2023) 015602. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Peng LiangHao SunCheng-Liang HuangGuanzhou ZhuHung-Chun TaiJiachen LiFeifei WangYan WangChen-Jui HuangShi-Kai JiangMeng-Chang LinYuan-Yao LiBing-Joe HwangChang-An WangHongjie Dai*, “A Non-Flammable High-Voltage 4.7 V Anode-Free Lithium Battery”, 

Advanced Materials  Volume34, Issue51 December 22, 2022 2207361

 

 

 

 

 

 

 

55. Chien-Ming, ChenZhaoting, ChenSaru Kumari and Meng-Chang Lin*, “LAP-IoHT: A Lightweight Authentication Protocol for the Internet of Health Things”,

Sensors 22 (2022) 5401.

nanoac959ff1_lr.jpg
1666675446117.png
d2ra05374h-f1.gif
cctc202201039-toc-0001-m.webp
1-s2.0-S0022459622005928-ga1_lrg.jpg
1-s2.0-S0378775324002404-gr1_lrg.jpg
1713786683206.jpg
sensors-22-05401-g001-550.jpg

54. Zichuan Lv, Shuai Zhou, Hao Huang, Huiping Du, Hui Chen, Yuxia Li, Meng-Chang Lin*, “A flexible [(DMPI+)(AlCl4−)]/PVDF-HFP polymer gel electrolyte and its electrochemical performance for dual-graphite batteries”,

Materials Chemistry and Physics 289 (2022) 126468. (IF:4.6 (JCR2022); MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY:128/344; Q2)

53. Yinghui Bian, Weichuan Jiang, Yonglei Zhang, Xiaohang Wang, Zichuan Lv, Shuai Zhou, Lishun Zhao, Yuqing Han, Hui Chen, Meng-Chang Lin*, “Understanding the Oxidation and Reduction Reactions of Sulfur in Rechargeable Aluminum-Sulfur Battery with Deep Eutectic Solvent and Ionic Liquid Electrolytes”, ChemSusChem 15 (2022) e202101398. (IF:8.4 (JCR2022); CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY:32/178; Q1)

 

52. Qianqian Zhao, Chao Meng, Deqiang Kong, Yanmin Wang, Han Hu, Xuemin Chen, Ye Han, Xiaodong Chen, Yue Zhou, Meng-Chang Lin, Mingbo Wu, “In Situ Construction of Nickel Sulfide Nano-Heterostructures for Highly Efficient Overall Urea Electrolysis”,

ACS Sustainable Chemistry & Engineering 9(46) (2021) pp. 15582–15590. (IF:9.224 (JCR2021),GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY:10/74)

51. Changxin Chen*, Yu Lin, Wu Zhou, Ming Gong, Zhuoyang He, Fangyuan Shi, Xinyue Li, Justin Zachary Wu, Kai Tak Lam, Jian Nong Wang, Fan Yang, Qiaoshi Zeng, Jing Guo, Wenpei Gao, Jian-Min Zuo, Jie Liu, Guosong Hong, Alexander L. Antaris, Meng-Chang Lin, Wendy L. Mao* & Hongjie Dai*, “Sub-10-nm graphene nanoribbons with atomically smooth edges from squashed carbon nanotubes”,

Nature Electronics (2021).(IF:33.255 (JCR2021);ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC:1/344)

 

50. Guanzhou Zhu, Xin Tian, Hung-Chun Tai, Yuan-Yao Li, Jiachen Li, Hao Sun, Peng Liang, Michael Angell, Cheng-Liang Huang, Ching-Shun Ku, Wei-Hsuan Hung, Shi-Kai Jiang, Yongtao Meng, Hui Chen, Meng-Chang Lin, Bing-Joe Hwang & Hongjie Dai*, “Rechargeable Na/Cl2 and Li/Cl2 batteries”,

Nature 596 (2021), pp. 525–530.(IF:69.504 (JCR2021); MULTIDISCIPLINARY SCIENCES:1/73)

49. Yonglei Zhang, Yinghui Bian, Zichuan Lv, Yuqing Han, and Meng-Chang Lin*, “Aqueous Aluminum Cells: Mechanisms of Aluminum Anode Reactions and Role of the Artificial Solid Electrolyte Interphase”, ACS Applied Materials & Interfaces 13(31) (2021), pp. 37091–37101.(IF: 10.383 (JCR2021); MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY:47/414)

48. Xiaoru Meng, Jingrui Huang, Yinghui Bian, Huiping Du, Yan Xu, Shoupu Zhu*, Qi Li, Ming Chen, Meng-Chang Lin, “Flexible Fe3O4/PCNFs membrane prepared by an innovative method as high-performance anode for lithium-ion battery”,

Journal of Solid State Chemistry 303 (2021), 122456. (IF:3.656 (JCR2021)); CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR:15/48)

47. Zhidong Liu, Xiaohang Wang, Zhiyuan Liu, Shuqing Zhang, Zichuan Lv, Yanyan Cui, Li Du, Kaiming Li, Guoxin Zhang, Meng-Chang Lin, and Huiping Du*, “Low-Cost Gel Polymer Electrolyte for High-Performance Aluminum-Ion Batteries”,

ACS Applied Materials & Interfaces 13(24) (2021), pp. 28164–28170. (IF: 10.383 (JCR2021); MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY:47/414)

46. Zhidong Liu, Huiping Du*, Yanyan Cui, Li Du, Zhiming Zhao, Xiaohang Wang, Zichuan Lv, Mengjia Sun, Zhiyuan Liu, Kaiming Li, Guoxin Zhang, Meng-Chang Lin*, Guanglei Cui*, “A reliable gel polymer electrolyte enables stable cycling of rechargeable aluminum batteries in a wide-temperature range”, Journal of Power Sources 497 (2021), 229839.(IF: 9.794 (JCR2021); MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY:52/414)

45. Zhengkun Du, Mian Cai, Li Du, Baojin Huang, Zhong Cao, Donghong Yu*, Meng-Chang Lin*, “Effect of alkylthiolated hetero-aromatic rings on the photovoltaic performance of benzodithiophene-based polymer/fullerene solar cells”

Synthetic Metals 276 (2021), 116756. (IF: 4.000 (JCR2021); POLYMER SCIENCE:26/95)

44. Zhengkun Du, Xichang Bao, Christoffer Pajbjerg Andersen, Charlotte Bøgild Didriksen, Junyi Wang, Meng-Chang Lin*, Zhong Cao and Donghong Yu*, ”Fluorination on electron-deficient units of benzothiadiazole-based donor-acceptor conjugated polymers for novel fullerene-based organic solar cells”

Solar Energy 220 (2021), pp. 864–872.(IF: 7.188 (JCR2021); ENERGY & FUELS:56/145)

43. Zichuan Lv,† Haining Cao,† Shuai Zhou, Kaihao Geng, Huiping Du, Yinghui Bian, Hui Chen, Hao Huang, Yuxia Li* and Meng-Chang Lin*, “The mechanism of bulky imidazolium cation storage in dual graphite batteries: A spectroscopic and theoretical investigation”

Journal of Materials Chemistry A  9 (2021), pp. 11595–11603. (IF: 14.511 (JCR2021));MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY:26/345)

 

 

 

 

 

 

42. Zichuan Lv, Junhui Sun, Shuai Zhou, Yinghui Bian, Hui Chen, Yuxia Li*  Meng-Chang Lin*, ”Electrochemical and Physical Properties of Imidazolium Chloride Ionic Liquids with Pyrrolidinium or Piperidinium Cation Addition and Their Application in Dual-Ion Batteries”,

Energy Technology, 8(9) (2020), 2000432. (IF:3.631 (JCR2020); Energy&Fuel:57.89% (66/114)

 

 

 

 

 

 

41. Lixue Hou, Haining Cao, Mei Han, Zichuan Lv, Shuai Zhou, Hui Chen, Huiping Du, Mian Cai, Yue Zhou, Chao Meng, Yinghui Bian, Meng‐Chang Lin*, “Electrochemical Performance of Graphitic Multi‐walled Carbon Nanotubes with Different Aspect Ratios as Cathode Materials for Aluminum‐ion Batteries”, ChemistryOpen 9(8) (2020), pp. 812–817.(IF:2.911 (JCR2020); Chemistry-Multidisciplinary:52.51% (94/179))

 

40. Hao Sun, Guanzhou Zhu, Yuanmin Zhu, Meng‐Chang Lin, Hui Chen, Yuan‐Yao Li, Wei Hsuan Hung, Bo Zhou, Xi Wang, Yunxiang Bai, Meng Gu, Cheng‐Liang Huang, Hung‐Chun Tai, Xintong Xu, Michael Angell, Jing‐Jong Shyue, Hongjie Dai*, “High‐Safety and High‐Energy‐Density Lithium Metal Batteries in a Novel Ionic‐Liquid Electrolyte”,

Advanced Materials 32(26) (2020), 2001741. (IF:30.849 (JCR2020); Materials Science-Multidisciplinary: 2.69% (9/335))

39. Mei Han, Lixue Hou; Haining Cao; Zichuan Lv; Hui Chen; Yue Zhou; Huiping Du; Mian Cai; Yinghui Bian*; Meng-Chang Lin*, “Graphitic multi-walled carbon nanotube cathodes for rechargeable Al-ion batteries with well-defined discharging plateaus”,

Journal of Power Sources 451(1) (2020), 227769. (IF: 9.127 (JCR2020); Materials Science-Multidisciplinary:45/335 (13.43%))

38. Yinghui  Bian, Li Su, Zhichao Yu,  Zi-Chuan Lv, Xiaohang Wang, Hui Chen, Huiping Du, Haining Cao,  Meng-Chang Lin*, “Graphite/Copper Phthalocyanine Composite Cathode for Overcharge Protection and Gas Evolution Suppression in Aluminum-ion Batteries at Room Temperature”,

Electrochimica Acta 332 (2020), 135188. (IF:6.901 (JCR2020); Electrochemistry: 27.59% (8/29))

37. Chao Meng*, Xiaodong Chen, Yuanfeng Gao, Qianqian Zhao, Deqiang Kong, Meng-Chang Lin, Xuemin Chen, Yuxia Li, Yue Zhou*, “Recent Modification Strategies of MoS2 for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution”,

Molecules 25(5) (2020), 1136. (IF:4.411 (JCR2020); Chemistry-Multidisciplinary: 35.20% (63/179))

36. Michael Angell, Guanzhou Zhu, Meng‐Chang Lin, Youmin Rong and Hongjie Dai*, “Ionic Liquid Analogs of AlCl3 with Urea Derivatives as Electrolytes for Aluminum Batteries”, 

Advanced Functional Materials 30(4) (2020), 1901928. (IF: 18.808 (JCR2020); Materials Science-Multidisciplinary:15/335 (4.48%))

35. Yongtao Meng, Xiao Zhang, Wei-Hsuan Hung, Junkai He, Yi-Sheng Tsai, Yun Kuang, Michael J. Kenney, Jing-Jong Shyue, Yijin Liu, Kevin H. Stone, Xueli Zheng, Steven L. Suib, Meng-Chang Lin, Yongye Liang, and Hongjie Dai, “Highly active oxygen evolution integrated with efficient CO2 to CO electroreduction”,

Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (48) (2019), pp. 23915–23922. (IF:11.205 (JCR2020); Multidisciplinary Science:10.96% (8/73))

34. Chao Meng, Yuan-Feng Gao, Xue-Min Chen, Yu-Xia Li, Meng-Chang Lin* and Yue Zhou*, “Activating Inert ZnO by Surface Cobalt Doping for Efficient Water Oxidation in Neutral Media”,

ACS Sustainable Chemistry & Engineering 7(21) (2019), pp. 18055–18060. (IF:8.198 (JCR2020); Green & Sustainable Science & Technology: 13.64% (6/44))

33. Hao Sun, Guanzhou Zhu, Xintong Xu, Meng Liao, Yuan-Yao Li, Michael Angell, Meng Gu, Yuanmin Zhu, Wei Hsuan Hung, Jiachen Li, Yun Kuang, Yongtao Meng, Meng-Chang Lin, Huisheng Peng and Hongjie Dai*, “A Safe, Non-Flammable Sodium Metal Battery Based on a Novel Ionic Liquid Electrolyte”, Nature Communications 10 (2019), Article number: 3302. (IF:14.919 (JCR2020); Multidisciplinary Science:5.48% (4/73))

32. Michael J. Kenney, Jianan Erick, HuangYong Zhu, Yongtao Meng, Mingquan Xu, Guanzhou Zhu, Wei-Hsuan Hung, Yun Kuang, Meng-Chang Lin, Xiaoming Sun, Wu Zhou and Hongjie Dai*, “An

electrodeposition approach to metal/metal oxide heterostructures for active hydrogen evolution catalysts in near-neutral electrolytes”,

Nano Research  12(6) (2019), pp. 1431–1435.(IF:8.897 (JCR2020); Materials Science-Multidisciplinary:46/335 (13.73%))

31. Guanzhou Zhu, Michael Angell, Chun-Jern Pan, Meng-Chang Lin, Hui Chen, Chen-Jui Huang, Jinuan Lin, Andreas J. Achazi, Payam Kaghazchi, Bing-Joe Hwang and Hongjie Dai*, ”Rechargeable aluminum batteries: effects of cations in ionic liquid electrolytes”,

RSC Advances 9 (2019), pp. 11322–11330.(IF: 3.361 (JCR2020); Chemistry-Multidisciplinary: 45.25% (81/179))

30. Yun Kuang, Michael J. Kenney, Yongtao Meng, Wei-Hsuan Hung, Yijin Liu, Jianan Erick Huang, Rohit Prasanna, Pengsong Li, Yaping Li, Lei Wang, Meng-Chang Lin, Michael D. McGehee, Xiaoming Sun, and Hongjie Dai*, “Solar-driven, highly sustained splitting of seawater into hydrogen and oxygen fuels”, Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (2019), pp. 6624–6629.(IF:11.205 (JCR2020); Multidisciplinary Science:10.96% (8/73))

29. Chao Meng, Meng-Chang Lin, Xiwen Du*, Yue Zhou*, “Molybdenum Disulfide Modified by Laser Irradiation for Catalyzing Hydrogen Evolution”.

ACS Sustainable Chemistry & Engineering 7 (7) (2019), pp. 6999–7003.(IF:8.198 (JCR2020); Green & Sustainable Science & Technology: 13.64% (6/44))

28. Zichuan Lv, Mei Han, Junhui Sun, Lixue Hou, Hui Chen, Yuxia Li* and Meng-Chang Lin*, “A high discharge voltage dual-ion rechargeable battery using pure (DMPI+)(AlCl4−) ionic liquid electrolyte”, Journal of Power Sources 418(1) (2019), pp. 233–240.(IF: 9.127 (JCR2020); Materials Science, Multidisciplinary:45/335 (13.43%))

27. Chao Meng,  Meng-Chang Lin,  Xuechun Sun,  Xiaodong Chen,  Xuemin Chen,  Xiwen Du*  and  Yue Zhou*,  “Laser synthesis of oxygen vacancy-modified CoOOH for highly efficient oxygen evolution”, Chemical Communications 55 (2019), pp.2904–2907.(IF:6.222 (JCR2020);Chemistry- Multidisciplinary: 24.58% (44/179))

26. Yinghui Bian, Yu Li, Zhichao Yu, Hui Chen, Kewen Du, Chaochao Qiu, Guoxin Zhang, Zichuan Lv and Meng-Chang Lin*, “Using an AlCl3/Urea Ionic Liquid Analog Electrolyte for Improving the Lifetime of Aluminum-Sulfur Batteries”,

ChemElectroChem 5 (2018), pp. 3607–3611.(IF:4.590 (JCR2020); Electrochemistry: 41.38% (12/29))

25. Zi-Zhen Xu, Yi-Jie Gu*, Hong-Quan Liu, Yun-Bo Chen, Meng-Chang Lin*, “Lithium-ion Migration in Layered Li1. 06Ni0. 5Co0. 2Mn0. 3O2 Cathode Materials Synthesized at Different Temperatures”, International Journal of Electrochemical Science 13 (2018) pp.936–950.(IF:1.765 (JCR2020); Electrochemistry: 82.76% (24/29))

24. Chun-Jern Pan, Chunze Yuan, Guanzhou Zhu, Qian Zhang, Chen-Jui Huang, Meng-Chang Lin, Michael Angell, Bing-Joe Hwang*, Payam Kaghazchi*, and Hongjie Dai* “An operando X-ray diffraction study of chloroaluminate anion-graphite intercalation in aluminum batteries”,

Proceedings of the National Academy of Sciences 115(2018), pp. 5670–5675.(IF:11.205 (JCR2020); Multidisciplinary Science:10.96% (8/73))

23. Chao Zhang, Yi-Li Wei, Peng-Fei Cao and Meng-Chang Lin*, “Energy storage system: Current studies on batteries and power condition system”,

Renewable and Sustainable Energy Reviews 82 (2018), pp. 3091–3106. (IF: 14.982 (JCR2020); Green & Sustainable Science & Technology: 2.27% (1/44))

 

22. Di-Yan Wang, Chuan-Yu Wei, Meng-Chang Lin, Chun-Jern Pan, Hung-Lung Chou, Hsin-An Chen, Ming Gong, Yingpeng Wu, Chunze Yuan, Michael Angell, Yu-Ju Hsieh, Yu-Hsun Chen, Cheng-Yen Wen, Chun-Wei Chen, Bing-Joe Hwang*, Chia-Chun Chen* & Hongjie Dai*, “Advanced rechargeable aluminium ion battery with a high-quality natural graphite cathode”,

Nature Communications 8 (2017), Article number: 14283. (IF:14.919 (JCR2020); Multidisciplinary Science:5.48% (4/73))

21. Michael Angell, Chun-Jern Pan, Youmin Rong, Chunze Yuan, Meng-Chang Lin, Bing-Joe Hwang, Hongjie Dai*, High Coulombic efficiency aluminum-ion battery using an AlCl3-urea ionic liquid analog electrolyte,

Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (2017), pp. 834–839.(IF:11.205 (JCR2020); Multidisciplinary Science:10.96% (8/73))

20. Yingpeng Wu, Ming Gong, Meng‐Chang Lin*, Chunze Yuan, Michael Angell, Lu Huang, Di‐Yan Wang, Xiaodong Zhang, Jiang Yang, Bing‐Joe Hwang, Hongjie Dai*, “3D Graphitic Foams Derived from Chloroaluminate Anion Intercalation for Ultrafast Aluminum‐Ion Battery”,

Advanced Materials, 28 (2016), pp. 9218–9222. (IF:30.849 (JCR2020); Materials Science-Multidisciplinary: 2.69% (9/335))

19. Meng-Chang Lin, Ming Gong, Bingan Lu, Yingpeng Wu, Di-Yan Wang, Mingyun Guan, Michael Angell, Changxin Chen, Jiang Yang, Bing-Joe Hwang and Hongjie Dai*, “An Ultra-Fast Rechargeable Aluminum Ion Battery”,

Nature, 520 (2015), pp. 324–328.(IF:49.962 (JCR2020); Multidisciplinary Science:1.37% (1/73))

18. Ming Gong, Wu Zhou, Michael James Kenney, Rich Kapusta, Sam Cowley, Yingpeng Wu, Bingan Lu, Meng-Chang Lin, Di-Yan Wang, Jiang Yang, Bing-Joe Hwang and Hongjie Dai*, “Blending Cr2O3 into a NiO–Ni Electrocatalyst for Sustained Water Splitting”,

Angewandte Chemie International Edition, 127 (2015), pp. 12157–12161.(IF:15.336 (JCR2020);Chemistry-Multidisciplinary: 8.94% (16/179)

17. Di-Yan Wang, Ming Gong, Hung-Lung Chou, Chun-Jern Pan, Meng-Chang Lin, Mingyun Guan, Jiang Yang, Chun-Wei Chen, Yuh-Lin Wang, Bing-Joe Hwang, Chia-Chun Chen* and Hongjie Dai*, “Highly Active and Stable Hybrid Catalyst of Cobalt-Doped FeS2 Nanosheets–Carbon Nanotubes for Hydrogen Evolution Reaction”,

Journal of the American Chemical Society 137 (2015), pp. 1587–1592. (IF:15.419;Chemistry-Multidisciplinary: 8.38% (15/179))

16. Ming Gong, Wu Zhou, Mon-Che Tsai, Jigang Zhou, Mingyun Guan, Meng-Chang Lin, Bo Zhang, Diyan Wang, Jiang Yang, Bing-Joe Hwang and Hongjie Dai*, “Nanoscale ​nickel oxide/​nickel heterostructures for active ​hydrogen evolution electrocatalysis”,

Nature Communications 5, (2014) 4695. (IF:14.919 (JCR2020); Multidisciplinary Science:5.48% (4/73))

15. Meng-Chang Lin, Shang-Qiu Lin and Jun-Yen Uan*. “Effect of annealing temperature on the microstructure and mechanical properties of an as-rolled Mg-9wt.% Li-3wt.% Al-1wt.% Zn alloy sheet”, Frontiers of Materials Science, 8 (2014), pp. 271–280.(IF: 2.765 (JCR2020); Materials Science-Multidisciplinary: 59.40% (199/335))

14. Yung-Feng Lung, Yu-Fan Syu, Meng-Chang Lin and Jun-Yen Uan* “Converting waste magnesium scrap into anion-sorptionable nanomaterials: synthesis and characterization of Mg-Al-Cl hydrotalcite-like compound by hydrolysis and chemical conversion treatment in aqueous chloride solutions”,

RSC Advances, 4 (2014), pp. 57646–57657.(IF: 3.361 (JCR2020); Chemistry-Multidisciplinary: 45.25% (81/179))

13. Shin-Pon Ju*, Kuang-Yao Chen, Meng-Chang Lin, Yi-Ray Chen, Yu-Li Lin, Jie-Wei Chang, Sheng-Chieh Huang, “Investigation of the thermal behaviors of folded graphene by non-equilibrium molecular dynamics simulation”,

Carbon, 77 (2014), pp. 36–43.(IF: 9.594 (JCR2020); Materials Science-Multidisciplinary: 12.54% (42/335))

12. Meng-Chang Lin, Fu-Tsung Chang and Jun-Yen Uan*, “Aqueous Li+/Al3+ alkaline solution for CO2 capture and the massive Li-Al-CO3 hydrotalcite precipitation during the interaction between CO2 gas and the Li+/Al3+ aqueous”,

Journal of Materials Chemistry A, 1 (2013), pp. 14773–14782.(IF: 12.732 (JCR2020));Materials Science, Multidisciplinary:29/335 (8.66%))

11. Yen-Hsun Chi, Jun-Yen Uan*, Meng-Chang Lin, Yu-Li Lin and Jin-Hua Huang*, “Preparation of a novel Pd/layered double hydroxide composite membrane for hydrogen filtration and characterization by thermal cycling”,

International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013), pp. 13734–13741.(IF: 5.816 (JCR2020); Energy & Fuel:32.46% (37/114))

1-s2_edited.jpg
cssc202101398-toc-0001-m.png
images_medium_sc1c05722_0007.gif
41928_2021_633_Fig1_HTML_edited_edited.j
41586_2021_3757_Fig1_HTML_edited.jpg
images_medium_am1c08782_0010.gif
1-s2.0-S0022459621005016-ga1.jpg
images_medium_am1c05476_0006.gif
1-s2.0-S0378775321003785-ga1.jpg
1-s2.0-S0379677921000618-ga1.jpg
1-s2.0-S0038092X21002188-ga1.jpg
open202000166-toc-0001-m.png
adma202001741-fig-0001-m.png
7.png
1-s2.0-S0013468619320596-fx1.jpg
molecules-25-01136-g001-550.jpg
adfm201901928-fig-0008-m.png
pnas.1915319116fig01.jpeg
images_medium_sc9b04996_0005.gif
41467_2019_11102_Fig1_HTML.webp
12274_2019_2379_Fig1_HTML.webp
c9ra00765b-f1.gif
pnas.webp
images_medium_sc-2018-06717n_0005.gif
1-s2.0-S0378775319301521-fx1.jpg
c8cc08951e-f1.gif
celc201801198-toc-0001-m.png
pnas.1803576115fig01.jpeg
1-s2.0-S1364032117314077-gr1_lrg.jpg
41467_2017_Article_BFncomms14283_Fig1_HTML.webp
pnas.1619795114fig01.jpeg
adma201602958-gra-0001-m.jpg
41586_2015_Article_BFnature14340_Fig1_HTML.webp
images_large_ja-2014-11572q_0005.jpeg
41467_2014_Article_BFncomms5695_Fig1_HTML.webp
c4ra11041b-f1.gif
1-s2.0-S0008622314004382-gr1_lrg.jpg
c3ta12418e-f1.gif
螢幕擷取畫面 2022-10-25 135913.jpg
mcontent.gif
螢幕擷取畫面 2022-10-31 162944.jpg
螢幕擷取畫面 2022-10-31 162722.jpg
1667205536479.png
螢幕擷取畫面 2022-10-31 164113.jpg
螢幕擷取畫面 2022-10-31 163119.jpg

10. Jia-Han Syu, Jun-Yen Uan*, Meng-Chang Lin and Zhi-Yu Lin, “Optically transparent Li–Al–CO3 layered double hydroxide thin films on an AZ31 Mg alloy formed by electrochemical deposition and their corrosion resistance in a dilute chloride environment”,

Corrosion Science, 68 (2013), pp. 238–248.(IF:7.205 (JCR2020); Metallurgy & Metallurgical Engineering: 5.00% (4/80))

9. Meng-Chang Lin, Jun-Yen Uan*, and Te-Chang Tsai. “Fabrication of AlLi and Al2Li3/Al4Li9 Intermetallic Compounds by Molten Salt Electrolysis and their Application for Hydrogen Generation from Water”,

International Journal of Hydrogen Energy, 37 (2012), pp. 13731–13736.(IF: 5.816 (JCR2020); Energy & Fuel:32.46% (37/114))

8. Zhi-Lun Hsieh, Meng-Chang Lin and Jun-Yen Uan*, “Rapid direct growth of Li–Al layered double hydroxide (LDH) film on glass, silicon wafer and carbon cloth and characterization of LDH film on substrate”,

Journal of Materials Chemistry, 21 (2011), pp. 1880–1889.(IF:6.626 (JCR2013); Materials Science, Multidisciplinary:8.76% (22/251))

7. Meng-Chang Lin, Fu-Tsung Chang and Jun-Yen Uan*,“Synthesis of Li - Al - carbonate layered double hydroxide in a metal salt - free system”,

Journal of Materials Chemistry, 20 (2010), pp. 6524–6530.(IF:6.626 (JCR2013); Materials Science, Multidisciplinary:8.76% (22/251))

​6. Jun-Yen Uan*, Shih-Hao Yu, Meng-Chang Lin, Li-Fan Chen, and Heng-I Lin, "Evolution of hydrogen from magnesium alloy scraps in citric acid-added seawater without catalyst",

International Journal of Hydrogen Energy, 34 (2009), pp. 6137–6142.(IF: 5.816 (JCR2020); Energy & Fuel:32.46% (37/114))

5. J.Y. Uan*, Meng-Chang Lin, C.Y. Cho, K.T. Liu, and H.I Lin, “Producing Hydrogen in an Aqueous NaCl Solution by the Hydrolysis of Metallic Couples of Low-grade Magnesium Scrap and Noble Metal Net”, International Journal of Hydrogen Energy, 34 (2009) pp.1677–1687.(IF: 5.816 (JCR2020); Energy & Fuel:32.46% (37/114))

​4. Meng-Chang Lin, Cheng-Yang Tsai and Jun-Yen Uan*, “Electrochemical Behaviour and Corrosion Performance of Mg-Li-Al-Zn Anodes with High Al Composition”,

Corrosion Science, 51 (2009) pp. 2463–2472. (IF:7.205 (JCR2020); Metallurgy & Metallurgical Engineering: 5.00% (4/80))

3. Meng-Chang Lin and Jun-Yen Uan *, "Preparation of bcc Mg-Li-Al-Zn Alloy by Electrolysis in Molten Salt LiCl-KCl and the Alloy’s Electrochemical Performance as Anode Material for Magnesium Batteries", Electrochemistry, 77 (2009), pp. 604–607. (IF:1.381;Electrochemistry: 89.66% (26/29))

2. Meng-Chang Lin, C.Y. Tsai and J.Y. Uan*, “Converting hcp Mg-Al-Zn Alloy into bcc Mg-Li-Al-Zn Alloy by Electrolytic Deposition and Diffusion of Reduced Lithium Atoms in a Molten Salt Electrolyte LiCl/KCl”, Scripta Materialia, 56 (2007), pp. 597–600. (IF:5.611 (JCR2020); Metallurgy & Metallurgical Engineering: 6.25% (5/80))

1. Meng-Chang Lin and J.Y. Uan*, “Preparation of Mg-Li-Al-Zn Master Alloy in Air by Electrolytic            Diffusing Method”,

Materials Transactions, 46 (2005), pp. 1354–1359. (IF:1.389 (JCR2020); Metallurgy & Metallurgical Engineering: 62.50% (50/80))

1-s2.0-S0360319909008155-gr1.jpg
1-s2.0-S0360319908016418-gr1.jpg
1-s2.0-S0010938X09002972-gr1.jpg
螢幕擷取畫面 2022-09-20 130430.png
1-s2.0-S1359646206008682-gr2.jpg
螢幕擷取畫面 2022-09-20 130755.png
螢幕擷取畫面 2022-10-31 163303.jpg
螢幕擷取畫面 2022-10-31 163503.jpg
螢幕擷取畫面 2022-10-31 163630.jpg
1667205367910.png

International Conference Publications

10. Meng-Chang Lin*, “Ionic Liquid Electrolytes for Rechargeable Aluminum and Dual-graphite Batteries”, ACEPS 10, November 24-27, 2019, Kaohsiung, Taiwan. (Invited)

9. Yen-Hsun Chi, Meng-Chang Lin, Yu-Li Lin, Jun-Yen Uan and Jin-Hua Huang*, “Preparation of a Thin Pd Membrane on a Modified Porous Stainless Steel by a Calcined Li–Al Layered Double Hydroxide Layer”, 223th ECS meeting, May, 2013, Toronto, Canada.

8. Meng-Chang Lin*, Jeng-Kuei Chang, Chun-Hsing Wu, Yi-Cheng Lee, Yu-Li Lin , Chang-Chung Yang, “Electrodeposition and Electrodissolution of Aluminum in Ionic Liquid Electrolytes”, 223th ECS meeting, May, 2013, Toronto, Canada.

7. Yen-Hsun Chi, Meng-Chang Lin, Yu-Li Lin, Chang-Chung Yang, Chun-Hsing Wu, Jin-Hua Huang,*, “PREPARATION OF THIN Pd-Ag MEMBRANE ON Al2O3-MODIFIED POROUS STAINLESS STEEL BY SEQUENTIAL ELECTROLESS PLATING”, International Conference on Applied Energy ICAE 2012, Jul. 5-8, 2012, Suzhou, China.

6. Meng-Chang Lin, Yen-Hsun Chi, Yu-Li Lin, Ting-Wei Huang, Jun-Yen Uan*, “Fabrication of a Novel γ-Al2O3/Ag/Stainless Steel Screen Support for Palladium-based Alloy Membrane”, WFC11-11th World Filtration Congress, April 16-20, 2012, Graz, Austria.

5. Meng-Chang Lin, Jun-Yen Uan*, and Te-Chang Tsai, “Fabrication of AlLi and Al2Li3/Al4Li9 Intermetallic Compounds by Molten Salt Electrolysis and their Application for Hydrogen Generation from Water”, ICCE2011-11th International Conference on Clean Energy, Nov. 2-5, 2011, Taichung, Taiwan. (Merit Prize of Oral Session)

4. Meng-Chang Lin and Jun-Yen Uan*, “Preparation of bcc Mg-Li-Al-Zn alloy by electrolysis in molten salt LiCl-KCl and the alloy’s electrochemical performance as anode material for magnesium batteries”, 2008 Joint Symposium on Molten Salts, Oct. 19-23, 2008, Kobe, Japan.

3. Meng-Chang Lin, Jun-Yen Uan*, and Te-Chang Tsai, “A study on Al-Li intermetallic compounds for rapid hydrogen generation in water”, HyForum 2008, Aug. 3-6, 2008, Changsha, China.

2. Jun-Yen Uan*, Li-Fan Chen, Meng-Chang Lin and Heng-I Lin, ”Hydrogen production by the hydrolysis of metallic couple of magnesium scrap and AISI 304 stainless steel net in sodium chloride solutions”, HyForum 2008, Aug. 3-6, 2008, Changsha, China.

1. Meng-Chang Lin and Jun-Yen Uan*, “Tensile Properties and Microstructures of the Mg-13Li-9Al-1Zn Alloy Prepared in Air by Electrolytic Diffusing Method”, Magnesium Technology 2006, presented in TMS Annual Meeting & Exhibition, eds. A. Luo, N. Neelameggham, R. Beals, Mar. 12-16, 2006, San Antonio, Texas, USA.

國內期刊 (National Peer-reviewed Publications)

6. 林冠羽、何欣育、林孟昌,"應用於鋁硫電池原位X光繞射分析的金屬集流體之研究",真空科技,第36卷,第4期,2023年12月,37頁

5. 林孟昌、紀岩勳、林育立、黃廷位、楊昌中,”非鈀濾氫金屬薄膜開發現況與未來展望”,化工雙月刊,2013年2月,64-85頁。

 

4. 紀岩勳、林育立、林孟昌、汪俊延、黃金花,”應用於化石燃料重組產氫器之高性能鈀膜管制備”,化工雙月刊,2013年2月,55-63頁。

 

3. 林尚秋、林孟昌、汪俊延,”退火溫度對Mg-9wt.%Li-3wt.%Al-1wt.%Zn合金軋延板材微觀組織與機械性質影響之研究”,興大工程學刊,第20卷,第1期,2009年3月,11-21頁。

 

2. 林尚秋、林孟昌、汪俊延,”退火溫度對大氣環境下熔煉Mg-9Li-3Al-1Zn軋延板材微觀組織與機械性質影響之研究”,鎂合金產業通訊,第40期,2008年2月。

 

1. 林孟昌、汪俊延,”在大氣環境下以電解擴散法制備Mg-Li-Al-Zn母合金”,鎂合金產業通訊,第32期,2006年2月。

國內會議 (National Conference Publications)

8. 林孟昌*,吳俊星,薛康琳,鍾佳君,陳祈彰,張峻齊,”電池用鋁陽極材料與其應用於一次性鋁空氣電池之研究” 綠色科技工程與應用研討會(GTEA),May (2013)。

7. 林孟昌*,紀岩勳,林育立,黃廷位,“製備鈀/釩–10 at.%鋁/鈀複合膜作為氫氣分離膜應用之研究”,第七屆全國氫能與燃料電池學術研討會,October (2012)。

 

6. 紀岩勳,林孟昌*,林育立,黃瑋康,汪俊延,黃金花,” 利用鍛燒層狀雙金屬氫氧化物修飾多孔不銹鋼管制備高氫氣滲透率之鈀膜管”,第七屆全國氫能與燃料電池學術研討會,October (2012)。

 

5. 陳力凡、林孟昌、林恒毅、汪俊延*,”利用鎂廢料/不銹鋼網耦片於不同濃度氯化鈉水溶液進行產氫及其應用於新型即時產氫燃料系統之研究”,第三屆兩岸三地氫能學術研討會,大陸杭州,Oct. 23~27(2010)。

 

4. 陳力凡、林孟昌、卓錡淵、劉昆達、汪俊延*,”鎂合金廢料/不銹鋼網耦片的產氫反應及不銹鋼網觸媒的重複使用性探討” ,第六屆海峽兩岸腐蝕與防護研討會,臺灣花蓮,Nov. 9~12 (2008)。

 

3. 林尚秋、林孟昌、汪俊延*,”退火處理對大氣環境下熔煉Mg-9Li-3Al-1Zn 軋延板材微觀組織與機械性質”,臺灣鎂合金協會會員大會暨論文發表會,臺灣臺北,Jan. 4 (2008)。

 

2. 蔡承洋、林孟昌、汪俊延*,”LAZ1231 鎂合金作為鎂電池陽極材料的電化學表現之研究”, 中華民國防蝕工程學會九十六年度論文發表會,臺灣桃園(2007)。

 

1. 林孟昌、汪俊延*,”在大氣環境下以電解擴散法制備Mg-Li-Al-Zn母合金”,臺灣鎂合金協會會員大會暨論文發表會,臺灣臺北,Jan. 24 (2005)。(優秀論文獎)

專利 (Patent)

12. 林孟昌; 邊穎慧; 于智超; 蘇利; 姜渭川; 陳輝; 王曉航, “一種高電化學窗口的鋁離子電池正極和電池及其製備方法”,中國專利編號:CN201910001796.5 (2021.3.17)。

11. 林孟昌; 戴宏杰; 龔鳴; 關明雲, 金屬離子電池及其製造方法, 台灣專利號:I583038 (2017/05/11)。

 

10. Hongjie Dai, Meng-Chang Lin, Ming Gong, Bingan Lu, Yingpeng Wu, “ULTRA-FAST RECHARGEABLE METAL-ION BATTERY”, US patent 9,843,070 2017/12/12; PCT patent application No : PCT/US2015/018154.

9. Kuang-Yao, Meng-Chang Lin, Shin-Pon Ju, Ya-Ping Hsieh, ”GRAPHENE THIN FILM WITH FOLDED CONFIGURATION, THERMOELECTRIC DEVICE INCLUDING GRAPHENE THIN FILM AND FABRICATION METHOD THEREOF”, TW Patent No: I535655 (2016/06/01).

8. Yu-Li Lin, Hui-Ya Shi, Ting-Wei Huang, Hong-Ping Lin, Shou-Nan Lee, Ming-Yu Yen, Yen-Hsun Chi, Meng-Chang Lin, Wen-An Hsieh :”HYDROGEN RECYCLING SYSTEM AND POWER GENERATING SYSTEM”, TW Patent No: I478864 (2015/04/01).

 

7. Yu-Li Lin, Ting-Wei Huang, Meng-Chang Lin, “WASTE HEAT RECOVERY APPARATUS AND WASTE HEAT RECOVERY METHOD”, TW Patent No: I526655 (  2016/03/21).

 

6. Meng-Chang Lin, Chun-Hsing Wu, Kan-Lin Hsueh, Chia-Chun Chung, “PRIMARY ALUMINUM-AIR BATTERY”, TW Patent No: I487166 (2015/06/01).Meng-Chang Lin, Yu-Li Lin, Yen-Hsun Chi and Ting-Wei Huang, “Methods of Fabricating Porous Media and Inorganic Selective Film”,TW Patent No: I442966 2014/07/01; JP Patent No:5568603 (2013/6/27).

5. Meng-Chang Lin, Yu-Li Lin, Yen-Hsun Chi and Jun-Yen Uan, ”Method for Modifying Porous Substrate and Modified Porous Substrate”, TW Patent No: I449808 (2014/08/21).

 

4. Jun-Yen Uan, Meng-Chang Lin and Fu-Tsung Chang, ”METHOD FOR ABSORBING CARBON DIOXIDE」,TW Patent No: I505866 (2015/11/01).

3. Jun-Yen Uan, Meng-Chang Lin and Zhi-Lun Hsieh, “METHOD FOR PREPARING SELF-ASSEMBLED LAYER ON A SURFACE OF A NON-METALLIC MATERIAL”, TW Patent No: I418511 (2013/12/11).

 

2. Jun-Yen Uan, Meng-Chang Lin and Fu-Tsung Chang, “METHOD FOR PREPARING LAYERED DOUBLE HYDROXIDES”, TW Patent No: I414483 (2013/11/11).

 

1. Jun-Yen Uan and Meng-Chang Lin, “Method and equipment for manufacturing material of magnesium alloy”,TW Patent No: I284153 (2007/07/21).

bottom of page